1 “Naar gelang de keuze van het Social Media Pakket, zal de klant ondersteuning per mail en/of via telefoon genieten. THE SOCIAL MAKER is niet gebonden aan een opleveringstermijn. Eventuele afgesproken leveringsdata worden slechts als aanwijzing opgegeven en zijn niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant in ieder geval geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op de ontbinding van de overeenkomst. De ondersteuning zal enkel worden aangeboden tijdens de kantooruren, zijnde van 09u00 t.e.m. 17u00 en niet op zon- en feestdagen. Telefonische ondersteuning wordt zo snel als mogelijk aangeboden, er is evenwel geen garantie op onmiddellijke ondersteuning.

2 THE SOCIAL MAKER verbindt er zich toe om alle diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties zijn een middelenverbintenis. THE SOCIAL MAKER is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan onvoldoende of verkeerde informatie van de klant. THE SOCIAL MAKER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet plaatsen van geplande berichten door technische problemen, overmacht of onvoorzienbare omstandigheden. THE SOCIAL MAKER is in geen geval aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van de beperkingen die eigen zijn aan social media of ten gevolge van enige fout of nalatigheid van THE SOCIAL MAKER of zijn aangestelde.

3 Overeenkomsten betreffende social media pakketten worden steeds aangegaan voor een duur van 1 maand en worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde termijn, behoudens opzegging door één van de partijen bij aangetekend schrijven of mail 15 dagen voor het verstrijken van de contractperiode.

4. Het bezorgen van een prijslijst of offerte kan door de klant niet als een aanbod worden beschouwd. Deze documenten worden enkel als inlichting verstrekt en kunnen nooit enige verbintenis met zich meebrengen. THE SOCIAL MAKER houdt zich het recht voor om op elk ogenblik de voorwaarden of tarieven van deze offerte of prijslijst te wijzigen en dit zonder voorafgaandelijke verwittiging. In geval van een ondertekende overeenkomst, gelden de toegekende tarieven enkel voor de desbetreffende uitgevoerde opdracht en houden zij geen enkele verbintenis in van THE SOCIAL MAKER naar de toekomst toe.

5. THE SOCIAL MAKER houdt zich het recht voor om bij bepaalde opdrachten, op het moment van de ondertekening van de overeenkomst, een voorschot van 20% van het totaalbedrag te vragen. Verdere werkzaamheden worden telkens op het einde van de maand gefactureerd en/of op het einde van de opdracht. Werken die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief.

6. De advertenties, publicaties, grafische ontwerpen verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, die eveneens de verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van de geleverde diensten.

7. THE SOCIAL MAKER houdt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren, stop te zetten of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling, wanneer zij meent dat de order strijdig is met het heersende recht, het eigen karakter of de belangen van het medium, of indien zij meent dat een risico bestaat op niet-betaling vanwege de klant.

8. Wanneer een pakket met eigen content gekozen wordt dient de klant voor het uitvoeren van de opdracht het materiaal (zoals onder meer foto’s, teksten, vertalingen, …) aan te leveren en dit binnen een redelijke termijn na het ondertekenen van de overeenkomst. Wanneer materiaal ontbreekt dat door de klant dient te worden aangeleverd, dan wordt de opdracht als afgewerkt beschouwd en kan deze aan de klant gefactureerd worden. Het aangeleverde materiaal moet rechtenvrij zijn en wordt op eigen risico van de klant gepost. 

 

9. Wanneer de klant de geplande social media posts niet tijdig goedkeurt dan zien we dit als een stilzwijgend akkoord en worden de door ons voorgestelde berichten gepubliceerd en gefactureerd. 

10. Het is noodzakelijk dat THE SOCIAL MAKER beschikt over de wachtwoorden van de accounts die de klant gebruikt voor haar sociale media. Zonder het wachtwoord kunnen de diensten niet worden uitgevoerd. Indien het wachtwoord wordt gewijzigd is het de verantwoordelijkheid van de klant om THE SOCIAL MAKER hierover te informeren

 

11. THE SOCIAL MAKER is geen eigenaar, beheerder of gebruiker van het Instagram profiel van de klant, de klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de informatie, foto’s, video’s teksten, gebruikersnamen, bestanden, audio-bestanden, beelden, muziek, videoclips, werk van anderen waar auteursrechten op rusten, links en ander werk dat geplaatst kan worden op het Instagram profiel. Ook al is de content geplaatst door THE SOCIAL MAKER.

 

 

12. THE SOCIAL MAKER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering van de overeenkomst of het niet uitvoeren van de overeenkomst indient de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan overmacht of toedoen van de klant zelf. Dit geeft de klant geen recht om de overeenkomst te verbreken, noch het recht op enige vorm van schadevergoeding.

13. De klant zal zich ten allen tijde onthouden van het gebruik van één van de merken, handelsnamen of andere logo’s die eigendom zijn van THE SOCIAL MAKER, behoudens de gevallen waar THE SOCIAL MAKER op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze hiervoor voorafgaandelijk zijn goedkeuring zal verlenen.

14. Elke klacht in verband met de uitgevoerde opdracht of factuur dient per aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van de leverancier zich enkel tot heruitgave of prijsvermindering en enkel indien de opgeworpen klacht de bestemming van de publiciteit of dienst schaadt. THE SOCIAL MAKER is niet verantwoordelijk voor indirecte schade aan de klant, zoals onder meer winstderving

15. Alle facturen die op de vervaldag niet betaald zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 1% per maand, zijnde 12% per jaar. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van rechtswege verhoogd met 10% van de hoofdsom met een minimum van € 50, en dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd andere kosten. Alle kosten met betrekking tot de inning van betalingen zijn steeds ten laste van de klant. Niet betaling op de vervaldag geeft THE SOCIAL MAKER het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen en de onmiddellijke betaling te vragen van alle nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is en zonder enig verhaal of compensatie. Hetzelfde geldt in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

16. Alle verwerkte of gedrukte materialen door THE SOCIAL MAKER blijven eigendom van THE SOCIAL MAKER zolang niet alle verschuldigde tegoeden van de desbetreffende klant voldaan zijn. THE SOCIAL MAKER kan bij niet betaling alle geleverde goederen in oorsponkelijke staat terugvorderen.

17. Voor alle betwistingen omtrent de onderhavige overeenkomst of de algemene voorwaarden zullen uitsluitend het vredegerecht te Brugge en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

MAATSCHAPPELIJK ADRES: 

THE SOCIAL MAKER ( Nanouk De Cauwer) 

Damse Steenweg 28 

8380 Dudzele 

BTW BE (0)829.188.167 

 Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.